HellAP – kręgielnia, klub, Hyper Bowling

REGUlAMIN

Regulamin kręgielni

REGULAMIN KRĘGIELNI

ZASADY OGÓLNE

         Osoby przebywające na terenie Kręgielni HellAP zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu obiektu przed wejściem na jego teren 

         Kręgielnia czynna jest od środy do niedzieli w godzinach:

         Środa 16:00 do 21:00

          Czwartek  16:00 do 21:00 

         Piątek 16:00 do 23:00

          Sobota 12:00 do 23:00

          Niedziela 12:00 do 21:00

         Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do uregulowania opłaty zgodnej z ustalonym cennikiem dotyczącej danej usługi

         Osoby nie stosujące się do przepisów regulaminu oraz nie wykonujące poleceń obsługi Kręgielni mogą zostać wyproszone z terenu obiektu

          Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:

         przebywania zwierząt 

          opuszczania torów w obuwiu przeznaczonym do gry

         wnoszenia własnego alkoholu, środków odurzających, napojów oraz przekąsek 

          posiadania ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów

         pozostawiania dzieci bez opieki rodzica bądź opiekuna prawnego

         niszczenia wyposażenia oraz urządzeń

          wchodzenia w miejsca do tego nieprzeznaczone na torach do gry

         nieobyczajnego i wulgarnego zachowania, bądź zachowania uznanego za nieprzyzwoite lub obraźliwe 

         Po zamknięciu torów każdy użytkownik kręgielni zobowiązany jest do jej opuszczenia oraz zwrotu wypożyczonego obuwia.

         Z kręgielni mogą korzystać osoby

         które ukończyły 18 lat – samodzielnie, na własną odpowiedzialność

         które ukończyły 15 lat – pod opieką pełnoletniej osoby, na jej odpowiedzialność

          które nie ukończyły 15 lat – pod bezpośrednią opieką rodziców/opiekunów prawnych

 

ZASADY KORZYSTANIA Z KRĘGIELNI

         Podczas gry należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania oraz poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni 

         Problemy występujące podczas rozgrywki i wynikające z użytkowania sprzętów należy na bieżąco zgłaszać obsłudze kręgielni  

         Przed rozpoczęciem rozgrywki gracze zobowiązani są do zmiany obuwia zewnętrznego na obuwie przeznaczone do gry w kręgle

         W strefie rozbiegu na torze może znajdować się tylko jeden gracz 

         Z bumperów korzystać mogą dzieci do lat 10. 

         Obowiązuje zakaz wchodzenia na elementy konstrukcyjne

          Kręgielnia nie ponosi odpowiedzialności karnej za obrażenia powstałe w wyniku korzystania ze sprzętu w sposób do tego nieprzeznaczony. 

          Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi kręgielni. 

         Gracz zobowiązany jest do: 

         dobrania odpowiedniej kuli do rozmiaru dłoni

         wykonania rzutu tylko jedną kulą naraz 

         doboru ilości kul do ilości graczy

         nieprzekraczania linii faulu (grozi bolesnym upadkiem ze względu na pokrycie toru środkiem natłuszczającym) 

 

OPŁATY, KARY ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

         Opłaty za korzystanie z torów ustala się wg. stawek i cennika znajdującego się w recepcji oraz w regulaminie

         Na terenie kręgielni obowiązuje następujący cennik:

      Środa – czwartek

                16:00 do 21:00 – 100 zł

      Piątek

                16:00 do 18:00 – 100 zł

                19:00 do 23:00 – 140 zł

      Sobota/Święta

                12:00 do 18:00 – 120 zł

                19:00 do 23:00 – 140 zł

      Niedziela

                12:00 do 21:00 – 120 zł

      HYPER BOWLING

                Środa do Niedziela – 150 zł

         Osoba korzystająca z kręgielni oświadcza, że zapoznała się z cennikiem obiektu oraz zobowiązuje się do zapłaty za wynajem torów oraz wybrane usługi. 

         Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wyposażenia. 

         Kręgielnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione na terenie obiektu. 

         Kręgielnia HellAP nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń pracowników i upoważnionego personelu

          W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz uszkodzenia sprzętu znajdującego się na terenie kręgielni osoby korzystające z toru zobowiązane są do niezwłocznej zapłaty kary umownej wycenianej indywidualnie na podstawie cennika QubicaAMF. Kary płatne są niezwłocznie  po stwierdzeniu obowiązku ich opłaty.

REZERWACJA TORÓW / ODWOŁANIE REZERWACJI TORÓW

         Rezerwacja torów do gry należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście po podaniu danych osoby rezerwującej:

         Imię i nazwisko

          numer kontaktowy

         Rezerwacje zaczynają się o pełnych godzinach

         Nieobecność osoby rezerwującej 15 minut przed ustaloną godziną powoduje zwolnienie rezerwacji i możliwość sprzedaży toru. 

         W razie powiadomienia kręgielni o spóźnieniu i utrzymaniu rezerwacji torów opłata naliczana jest od godziny rezerwacji, nie zaś od momentu faktycznego rozpoczęcia gry. 

         Kręgielnia HellAP nie odpowiada za opóźnienia wynikające z awarii technicznych bowlingu. 

         Klient uprawniony jest do odwołania dokonanej rezerwacji:

         W terminie dłuższym niż 7 dni przed terminem rezerwacji – bezpłatnie

          W terminie krótszym niż 7 dni – 50% kwoty opłaty jak za korzystanie z torów bowlingowych

          w terminie krótszym niż 3 dni –  100% kwoty opłaty jak za korzystanie z torów bowlingowych

         Klient zobowiązany jest do pokrycia zaległych płatności w przypadku chęci dokonania rezerwacji w przyszłości. Kręgielnia zastrzega sobie prawo do odmowy rezerwacji jeśli nie zostały uregulowane poprzednie rachunki. 

 

REKLAMACJE

         Reklamacje związane ze świadczeniem przez kręgielnie HellAP usług oraz reklamacje związane z prowadzeniem kręgielni mogą być składane:

         osobiście w recepcji

         pisemnie na adres Wrocławska 26, 62-800 Kalisz

         w formie elektronicznej np. za pośrednictwem poczty elektronicznej

         Zaleca się podanie w opisie i reklamacji:

         informacji okoliczności dot. przedmiotu reklamacji

         rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości

         żądania oraz dane składającego reklamacje

         Reklamacje rozpatruje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia 

 
*Na terenie lokalu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania własnego jedzenia oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych (grozi karą pieniężną)